Wij geven een antwoord op al uw vragen

Klik op een vraag voor ons antwoord:

1. Hoe werkt het?

In welke gevallen kan ik een beroep doen op een incassobureau?

Om uw vordering aan een incassobureau zoals het onze te kunnen toevertrouwen, moet deze zeker, liquide en opeisbaar zijn, ze moet met andere woorden overeenstemmen met de verkoop van een product of de levering van een dienst, waarvan het bedrag vastgesteld is en de vervaldatum verstreken is.

Slagen jullie altijd in jullie doel en na hoeveel tijd?

Sommige zaken worden opgelost binnen de 8 dagen en andere binnen de twee of drie maanden, soms vraagt de procedure veel meer tijd en soms wordt zelfs nooit resultaat geboekt. Alles is afhankelijk van de solvabiliteit van de schuldenaar, de bewijsstukken waarover u beschikt en de stappen die gezet moeten worden.

Kan ik een beroep op jullie doen voor één dossier?

Ja, er is geen minimumhoeveelheid dossiers of een minimumbedrag voor het indienen van een aanvraag.

Wat is de verjaringstermijn van een vordering?

De verjaringstermijn van een vordering is afhankelijk van de aard van de uitstaande bedragen en de schuldenaar. Deze laatste moet de verjaringstermijn echter opwerpen. U kunt dus zelfs uitstaande bedragen van enkele jaren geleden indienen.

Bestaat het risico dat ik de vervolgde klanten verlies?

We stellen alles in het werk om uw relatie met de klant te onderhouden en we geven de voorkeur aan een minnelijke schikking, omdat we weten dat een klant die u geld verschuldigd is niet bij u zal terugkomen voordat hij zijn schuld afgelost heeft.

Wat is het minimumbedrag voor een vordering?

Wij aanvaarden alle dossiers vanaf € 15, op basis van dezelfde voorwaarden.

2. Een dossier toevertrouwen

Kan ik jullie een lijst met schuldenaars e-mailen?

Ja, vergeet niet het ondertekende overzicht van de uitstaande bedragen toe te voegen wanneer u nog geen klant bent.
Download het formulier en stuur het ingevuld terug voor een nog snellere behandeling.

Hoe kan ik jullie een dossier sturen?

Het volstaat om een documentatieaanvraag in te dienen om een overzicht van de uitstaande bedragen en de toegangsgegevens te krijgen.

Al klant?

Meld u aan bij uw klantenruimte om nieuwe dossiers in te dienen.

Welke bewijsstukken hebben jullie nodig?

Om de procedure in gang te zetten volstaat een eenvoudige lijst met de schuldenaars. Daarna vragen we u, indien we dit nodig achten of op verzoek van uw schuldenaar, de fotokopieën van de bewijsstukken (contract, bestelbon, briefwisseling…).

Ik heb het adres van mijn schuldenaar niet, wat moet ik doen?

Voor particulieren kunnen we geen actie ondernemen zonder adres. We kunnen echter wel een adres opsporen om daarna een procedure aan te spannen.
Voor bedrijven zijn we geabonneerd op een databank die ons toegang geeft tot de officiële adressen van de bedrijven.

Kunnen bijkomende kosten van de schuldenaar geëist worden?

U kunt nalatigheidsinteresten toevoegen indien hiervan melding gemaakt wordt in de algemene verkoopvoorwaarden die uw schuldenaar aanvaard heeft. De nalatigheidsinteresten zijn gelijk aan het herfinancieringspercentage van de KBO vermeerderd met 10 punten.

Kan ik een uitstaand bedrag toevertrouwen na een vonnis of interventie van een deurwaarder?

Neen, we aanvaarden geen zaken na een vonnis of interventie van een deurwaarder, noch na een interventie van een ander incassobureau.

3. Facturatie

Aan wie moet de schuldenaar betalen?

Uw schuldenaar moet ons betalen via onze beveiligde website, of via cheque, machtiging of storting.

Wanneer krijg ik de fondsen die jullie voor mijn rekening ontvangen hebben?

Nadat een schuldenaar ons betaald heeft, stellen we aan het eind van de maand een rekeningoverzicht op en betalen we u onmiddellijk via cheque of storting alle ingevorderde bedragen, zelfs gedeeltelijke (per reeks van 3), verminderd met onze honoraria.

De schuldenaar heeft rechtstreeks aan mij betaald, wat moet ik doen?

Wanneer uw schuldenaar rechtstreeks aan u betaalt, moet u dit onmiddellijk via de klantenruimte of via e-mail aan ons melden zodat we de procedure ten opzichte van uw klant kunnen stopzetten. We sturen u aan het eind van de maand onze factuur die u moet betalen via overschrijving of onze betaalwebsite.

Kunnen jullie deze honoraria aan de schuldenaar factureren?

In tegenstelling tot in bepaalde Europese buurlanden is het volgens de Franse wetgeving verboden om onze honoraria aan natuurlijke personen te factureren (artikel L111-8, code des procédures civiles d'exécution), daarom factureren we onze honoraria aan onze klanten.
Wanneer uw schuldenaars rechtspersonen zijn, kunnen we soms een bijkomende vergoeding eisen voor de invorderingskosten.

Hoe berekenen jullie jullie honoraria?

Wij factureren onze honoraria op de bedragen die ingevorderd zijn naar aanleiding van onze interventie, volgens het tarief dat vermeld staat in onze invorderingsvoorwaarden. U moet onze honoraria niet betalen wanneer we geen betaling verkrijgen.

4. Opvolging van de dossiers

Wat gebeurt er wanneer ik niet tevreden ben over jullie dienstverlening?

Wanneer we er niet in slagen de uitstaande bedragen in te vorderen, kunt u een dossier indienen via LR-AR om de stopzetting van de interventie te vragen en de stukken waarover we beschikken terug te krijgen. U bent ons dan niets verschuldigd.

Wat gebeurt er wanneer de procedure niet succesvol is?

We bezorgen u een certificaat van oninvorderbaarheid zodat u uw vordering als een verliespost kunt inboeken.

Hoe word ik op de hoogte gehouden van jullie acties?

Naast de klantenruimte waarop u de evolutie van uw dossiers kunt volgen, sturen we u na elk van onze acties een bericht via e-mail of fax.

Heb ik het recht om een uitstaand bedrag aan een ander incassobureau toe te vertrouwen?

Nee, zolang een zaak aan ons toevertrouwd is, moet u het beheer ervan volledig aan ons overlaten en mag u geen beroep doen op (een) derde(n).